Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Logi-Fair BV gevestigd aan Impact 4, 6921RZ te Duiven, ingeschreven KvK onder nummer 59862203; Acquisiteur van (logistieke) interim opdrachten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en/of kandidaat. Hierna te noemen “Logi-Fair BV”
 2. Opdrachtgever: De organisatie die door Logi-Fair BV een kandidaat aangedragen krijgt.
 3. Opdrachtnemer: De organisatie of kandidaat die door / bij logi-Fair BV staat ingeschreven, wordt voorgedragen en/of bemiddeld.
 4. Kandidaat: Ieder natuurlijke persoon die door Logi-Fair BV wordt ingeschreven en/of geworven en/of geselecteerd voor een opdracht bij opdrachtgever.
 5. Acquisitie opdracht: De overeenkomst tussen Logi-Fair BV en de opdrachtnemer en/of kandidaat waarbij Logi-Fair BV zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en/of te selecteren.
 6. Acquisitie fee: Het overeengekomen bedrag exclusief BTW.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Logi-Fair BV, gevestigd te Duiven. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Logi-Fair BV schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verstaan de organisatie waarmee de partij in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
 4. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Logi-Fair BV is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever, opdrachtnemer en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 3: Tot stand komen van overeenkomst

 1. Logi-Fair BV stelt op verzoek van opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties). Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij Logi-Fair BV van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Logi-Fair BV.
 2. Opdrachtnemer en/of kandidaat gaat akkoord, en verplicht zich bij inschrijving (via internet www.logi-fair.eu of per email aan Logi-Fair BV) akkoord te gaan met de volgende voorwaarden; Indien opdrachtnemer en/of kandidaat voorgesteld wordt aan opdrachtgever akkoord te gaan met de exclusiviteit voor de voorgestelde acquisitie, naam en toenaam van potentiele opdrachtgever wordt kenbaar gemaakt (bevestigd) aan opdrachtnemer en/of kandidaat per email. Tevens gaat opdrachtnemer en/of kandidaat akkoord met het kosteloos en vrijblijvend aangaan van een kennismakingsgesprek of kennismakingsgesprekken met potentiele opdrachtgever en verplicht zich bij het aangaan van de opdracht Logi-Fair BV de dan geldende acquisitie fee te betalen.

Artikel 4: Voorwaarden voor opdrachtnemer en/of kandidaat voor bemiddeling

 1. Opdrachtnemer en/of kandidaat wordt in beginsel door Logi-Fair BV voorgesteld aan opdrachtgever onder eigen naam en/of bedrijfsnaam.
 2. Opdrachtnemer en/of kandidaat gaat akkoord met de minimale eisen die Logi-Fair BV stelt aan opdrachtnemer en/of kandidaat om bemiddeld te worden door Logi-Fair BV, zijnde; Referentiecheck van minimaal 2 eerder uitgevoerde opdrachten, in bezit van geldige VAR, kopie hoogst genoten opleiding ter beschikking te stellen aan Logi-Fair BV en in het bezit van een geldige (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal 1 miljoen euro.
 3. Opdrachtnemer en/of kandidaat mag binnen 6 maanden na beëindiging van de initiële overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of kandidaat geen nieuwe overeenkomst aangaan. Indien opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat dit verbod overtreedt, dan is opdrachtnemer alsnog gehouden tot betaling van de acquisitie fee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, met een minimum van € 950,– exclusief BTW per maand. Indien van toepassing is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de (acquisitie)fee.

Artikel 5: Informatieverstrekking en geheimhouding

 1. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden Logi-Fair BV alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn, en verklaren deze naar waarheid te hebben verstrekt.
 2. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de gegevens die door / via Logi-Fair BV ter beschikking zijn gesteld, en met de bij opdracht verstrekte informatie.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden aan Logi-Fair BV binnen 48 uur nadat een opdrachtgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
 4. Opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 5. De opdrachtnemer en/of kandidaat geeft toestemming aaln Logi-Fair BV om zijn/haar CV en andere mogelijke relevante documenten te mogen verstrekken aan opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever geeft Logi-Fair BV toestemming om de opdracht te publiceren, indien opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt bepaalde gegevens niet te publiceren zal Logi-Fair BV daar gehoor aan geven.
 7. Opdrachtgever verplicht zich om na het afsluiten en/of vervallen en/of on hold zetten van de procedure de verkregen informatie te vernietigen, dit in het kader van de privacy van de opdrachtnemer en/of kandidaat.
 8. Logi-Fair BV legt alle correspondentie met opdrachtgever, opdrachtnemer en/of kandidaat digitaal vast in haar CRM applicatie en zal alles doen wat in haar vermogen ligt de privacy van deze gegevens te waarborgen. Verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en zullen ter nimmer aan derden worden doorverkocht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat zijn gehouden om voor het aangaan van een overeenkomst zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de match, voorwaarden en tarief. Logi-Fair BV zal voorafgaande en tijdens de acquisitie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat niet van hun onderzoeksplicht. Logi-Fair BV aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de afspraken zoals overeengekomen niet aan de verwachtingen voldoen, dan wel als opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat op basis van onjuiste of onvolledige informatie een overeenkomst zijn aangegaan.
 2. Logi-Fair BV is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat en/of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een opdrachtgever, opdrachtnemer en/of kandidaat gedurende de acquisitieprocedure of na het aangaan van een overeenkomst met elkaar.
 3. Opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat vrijwaart Logi-Fair BV tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de acquisitie van Logi-Fair BV samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 7: Algemene bepalingen

 1. Logi-Fair BV zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers, opdrachtnemers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Indien de opdrachtgever een door Logi-Fair BV aangedragen kandidaat afwijst of de opdrachtnemer en/of kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het verkrijgen van elkaars gegevens (na selectie en voordracht van Logi-Fair BV) alsnog een overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtnemer alsnog gehouden tot betaling van de acquisitie fee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, met een minimum van € 950,– exclusief BTW per maand. Indien van toepassing is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de (acquisitie)fee.
 3. Het is opdrachtgever en opdrachtnemer verboden op enigerlei wijze gegevens over elkaar aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen of een overeenkomst te sluiten zonder Logi-Fair BV daarvan in kennis te stellen. Indien opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat dit verbod overtreedt, dan is opdrachtnemer alsnog gehouden tot betaling van de acquisitie fee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, met een minimum van € 950,– exclusief BTW per maand. Indien van toepassing is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de (acquisitie)fee.

Artikel 8: Facturen en facturatie

 1. Aan opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of opdrachtnemer wordt na het tot stand komen van een opdracht maandelijks een factuur gestuurd. De facturen van Logi-Fair BV dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtnemer en/of opdrachtgever en/of kandidaat in verzuim. Dan is Logi-Fair BV gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 3. Artikel 9: Acquisitie fee en overige kosten
 4. Er is door opdrachtnemer en/of kandidaat een (acquisitie) fee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of kandidaat een overeenkomst tot stand komt. Dit geldt ook voor de opdrachtgever indien door opdrachtgever afwijkende afspraken met Logi-Fair BV zijn gemaakt.
 5. De (acquisitie) fee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen met opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat in de schriftelijke bevestiging en onder de voorwaarde zoals vermeld in artikel 3.
 6. Opdrachtnemer en/of kandidaat stelt ten behoeve van de administratie van Logi-Fair BV een kopie van de overeenkomst en/of vervolg overeenkomsten indien de opdracht meerdere overeenkomsten bevat, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of kandidaat ter beschikking. Dit geldt ook voor de opdrachtgever indien door opdrachtgever afwijkende afspraken met Logi-Fair BV zijn gemaakt.

Artikel 10: Slotbepaling

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Logi-Fair BV, opdrachtgever en/of opdrachtnemer en/of kandidaat zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.
 2. De algemene voorwaarden van Logi-Fair BV zijn gedeponeerd bij de KvK. De voorwaarden welke zijn gedeponeerd worden als de meest recente en actuele versie verondersteld.
 3. Logi-Fair BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Logi-Fair BV de wijzigingen deponeert bij de KvK.
 4. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Logi-Fair BV, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.